Bumpon防护产品防止刻痕,磨损,振动,滑动和噪音。橡胶垫由聚氨酯和压敏胶组成,用于脚、垫片、垫片和保护层。各种尺寸、形状、厚度、颜色可供选择。
4中的1 - 4 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1

项目#

物品的名称

胶粘剂类型

3m sj-5000 / sj-5500 / sj-5700 N/A3M™Bumpon™防护产品-天然橡胶 N/A天然橡胶R-30
3 m公司sj - 5200 N/A3M™Bumpon™防护产品-丙烯酸 N/A丙烯酸-
3m sj-5300 / sj-5400 N/A3M™Bumpon™防护产品-丙烯酸 N/A丙烯酸-
3 m公司sj - 6100 N/A3M™Bumpon™防护产品-合成橡胶 N/A合成橡胶R-25
4中的1 - 4 | 结果每个页面 | 视图 |测量单位
1